Epischool

EPISCHOOL - pokonajmy bariery razem!

Celem Projektu jest poruszenie ważnego, a często pomijanego, problemu, jakim jest padaczka wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Problem ten dotyka nie tylko osoby chore, ale także nauczycieli, którzy nie zawsze mają świadomość wagi problemu i nie zawsze są odpowiednio wykształceni w kierunku radzenia sobie z taką sytuacją. Istnieje wiele przypadków dyskryminujących zachowań nauczycieli i wychowawców wobec osób chorych, takich jak odsyłanie chorego dziecka do domu podczas zajęć wychowania fizycznego czy też zmuszanie rodziców dzieci z padaczką do przeniesienia ucznia do innej szkoły. Celem projektu jest udowodnienie, iż uczeń z padaczką nie musi być jednocześnie ofiarą na wykluczenia społecznego.

Razem ze specjalistami z Czech i Irlandii, którzy są partnerami strategicznymi niniejszego Projektu pragniemy kształtować i wskazywać prawidłowe postawy wobec uczniów z padaczką. Projekt został podzielony na 5 poszczególnych etapów, których celem jest publikacja poradników dla nauczycieli i wychowawców, a także dla uczniów dotkniętych problemem padaczki. Kolejnym celem jest przeszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowawców pod względem traktowania uczniów z padaczką.

Pierwszym etapem realizacji projektu będą badania fokusowe na grupie 1000 nauczycieli WF-u oraz wychowawców szkół podstawowych oraz gimnazjów z Polski i Czech (po 500 nauczycieli z każdego kraju). Grupa nauczycieli zostanie przebadana pod względem ich postawy w stosunku do uczniów z epilepsją. Wyniki badań zostaną podsumowane przez specjalistów i umieszczone w specjalnym raporcie, stanowiącym punkt wyjścia do dalszych działań w ramach Projektu. Kolejnym krokiem będzie zorganizowanie konferencji, w ramach której odbędzie się szereg dyskusji i konsultacji dotyczących opracowania poradnika dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowawców w szkołach podstawowych i gimnazjach. Poradnik będzie zbiorem cennych wskazówek, które mają na celu poprawę poziomu wiedzy pedagogów na temat padaczki oraz zmienić ich nastawienie w stosunku do chorych uczniów. Rezultatem przeprowadzonych dyskusji i konsultacji będzie również przygotowanie scenariuszy lekcji, które będą pomocne w przyszłej pracy nauczycieli i wychowawców. Kolejnym etapem projektu będzie organizacja szkolenia dla nauczycieli i wychowawców. Na szkoleniu zostanie zaprezentowany poradnik oraz scenariusze lekcji. Symultanicznie, grupa ekspertów będzie pracować nad publikacją kolejnego poradnika, tym razem skierowanego do uczniów. Będzie on wydany w trzech częściach, zgodnie z kategorią wiekową uczniów – tom I: dla uczniów 6-9 lat, tom II: dla uczniów 10-13 lat oraz tom III: dla uczniów 13-16 lat. O projekcie będziemy szeroko informować w mediach (telewizja, prasa, radio, Internet), zostanie także stworzony profil Facebook, poświęcony Projektowi.

EPISCHOOL - Let's overcome barriers together!

The aim of the Project is to bring up a serious problem - epilepsy among children and teenagers at school. This problem touches not only persons with the disease, but also their teachers who not always are aware of the seriousness of the problem and are competent enough to cope with it. There are many examples of mistreating sick persons, such as forcing them to change school etc. By initializing our Project we would like to prove that being an epileptic at school does not mean being socially excluded.

Together with specialists from Ireland and Czech Republic participating in the Project we would like to show primary and secondary school teachers how to behave and how to treat epileptic students. We divided our actions into 5 steps leading to publishing guidelines both for teachers and for children and organising a special training for PE teachers and educators.

Our first action will be focus group interview for 1000 PE teachers and educators from Poland and Czech Republic (500 teachers from each country). They will be surveyed about their attitude towards students with epilepsy. The outcomes will be summarized by specialists and will be put in a special report. It will be a base to work on a set of guidelines for primary and secondary school teachers to improve their attitude and knowledge about interaction with epileptics at school. Next step will be organising a meeting for teachers from all the countries participating in the Project. They will discuss together on the draft of the guidebook for teachers and educators. These consultations will lead to create drafts of lessons, that will be helpful for teachers in their future work. Next step will be organising a conference, including a special training for teachers basing on the recently published guidebook. Meanwhile, the group of experts will be working on publishing a guide for students with epilepsy in three volumes: vol. 1 – for children aged 6-9 vol. 2 – 10-13 y.o., vol. 3 - 13-16 y.o. We will inform widely about the Project in the media – TV, radio and on the Internet. There will be also Facebook profile of the Project created.